Спіс выкарыстанай літаратуры — Аркадзь Русецкі

Частка першая. Ён нарадзіўся і вырас у Беларусі

 1. Літаратура і мастацтва. 1982. 3 снеж.
 2. Караткевіч У. Дарога, якую прайшоў // Пра час і пра сябе. Мн., 1966.
 3. Кучкоўская (Караткевіч) Н., Шаблінская Г. Нянька мая дарагая // Маладосць. 1996. № 11.
 4. Быкаў В. Яркае і самабытнае дараванне / Караткевіч У. Выбраныя творы: У 2 т. Мн., 1980. Т. 1.
 5. Кучкоўская (Караткевіч) Н., Шаблінская Г. З табою мы адны перад Богам… Уладзімір Караткевіч ва ўспамінах сястры // Маладосць. 1996. № 12.
 6. Культура. 1995. 15 — 21 лістап.
 7. Пачатак. Лісты Уладзіміра Караткевіча да Максіма Танка // Маладосць. 1987.
 8. Ліс А. Цяжкая дарога свабоды. Мн., 1994.
 9. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Мн., 1985. Т. 2.
 10. Літаратура і мастацтва. 1985. 1 лістап.
 11. Тамсама. 1988. 8 ліп.
 12. Соловьев В. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
 13. Літаратура і мастацтва. 1987. 25 верас.
 14. Васілевіч А. Позні званок // Беларусь. 1988. № 5.
 15. Літаратура і мастацтва. 1982. 3 снеж; 1985. 4 кастр.
 16. Благословенна юность моя // Нёман. 1996. № 10.
 17. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5.
 18. Ліс А. Годна, з любасцю // Цяжкая дарога свабоды. Мн., 1994.
 19. Быкаў В. Ад роднай зямлі / Караткевіч У. Зб. тв.: У 8 т. Т. 1.
 20. Лісты Уладзіміра Караткевіча да Рамана Іванычука // Полымя. 1988. № 12.
 21. Літаратура і мастацтва. 1984. 18 мая.
 22. Коваленко В. Герои, идейность, мастерство // Вопросы литературы. 1986. № 7.
 23. Мальдзіс А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча. Мн., 1990.
 24. Літаратура і мастацтва. 1980. 21 лістап.
 25. Шынкарэнка В. Пад ветразем дабра і прыгажосці (Жанрава-стылёвыя асаблівасці прозы Уладзіміра Караткевіча). Мн., 1995.
 26. Літаратура і мастацтва. 1986. 5 верас.
 27. Яраш М. Добры плён пошукаў // Полымя. 1970. № 2.
 28. Голас Радзімы. 1994. 18 жн.
 29. Літаратура і мастацтва. 1995. 15 — 21 лістап.
 30. Літаратура і мастацтва. 1985. 6 кастр.
 31. Барадулін Р. Вечна. Крынічна. Зорна / Караткевіч У. Быў. Ёсць. Буду. Мн., 1986.
 32. Салтук А. На далонях жыцця: Вершы. Мн., 1988.

Частка другая. Беларускі Вальтэр Скот

 1. Літаратура і мастацтва. 1986. 26 лістап.
 2. Добролюбов Н. Полн. собр. соч. М., 1934. Т. 1.
 3. Быкаў В. Яркае і самабытнае дараванне / Караткевіч У. Выбраныя творы: У 2 т. Мн., 1980. Т. 1.
 4. Шынкарэнка В. Пад ветразем дабра і прыгажосці (Жанрава-стылёвыя асаблівасці прозы Уладзіміра Караткевіча). Мн., 1995.
 5. Локун В. Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы. 1950 — 1960-я гады. Мн., 1995.
 6. Живописная Россия. Литовское и Белорусское Полесье. Репринтное воспроизведение издания 1882 года. Мн., 1993.
 7. Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935.
 8. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 25.
 9. Мальдзіс А. Жывая повязь часоў // Полымя. 1980. № 1.
 10. Літаратура і мастацтва. 1971. 12 сак.
 11. Івашын В. Да вышынь рэалізму: Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай дакастрычніцкай літаратуры. Мн., 1989.
 12. Гарадніцкі Я. У імя справядлівасці / Караткевіч У. Каласы пад сярпом тваім. Мн., 1981.
 13. Літаратура і мастацтва. 1982. 3 снеж.
 14. Караткевіч У. Творы: проза, драматургія, публіцыстыка. Мн., 1996.
 15. Кісялёў Г. Пісьменнік і яго героі / Героі і музы. Мн., 1982.
 16. Верабей А. Абуджаная памяць: Нарыс жыцця і творчасці Уладзіміра Караткевіча. Мн., 1997.

Частка трэцяя. Спасцігаць дыялектыку жыцця

 1. Литературная газета. 1972. 11 окт.
 2. Каваленка В. З пазіцый сучаснасці (Агульны працэс літаратурнага развіцця). Мн., 1982.
 3. Караткевіч У. Творы: проза, драматургія, публіцыстыка. Мн., 1996.
 4. Каваленка В. А. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры. Мн., 1981.
 5. Калеснік У. Тварэнне легенды. Мн., 1987.
 6. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1980. Т. 4.
 7. Шынкарэнка В. Пад ветразем дабра і прыгажосці (Жанрава-стылёвыя асаблівасці прозы Уладзіміра Караткевіча). Мн., 1995.
 8. Звязда. 1962. 22 лістап.
 9. Чалмаев в. Самые насущные заботы // Дружба народов. 1962. № 9.
 10. Пачатак. Лісты Уладзіміра Караткевіча да Максіма Танка // Маладосць. 1987.
 11. Тычына М. Выпрабаванне часам // Полымя. 1983. № 4.
 12. Літаратура і мастацтва. 1983. 18 лют.
 13. Полымя. 1988. № 4.
 14. Караткевіч У. У снягах драмае вясна // Полымя. 1988. № 4.
 15. Андраюк С. На рамантычнай хвалі // Полымя. 1971. № 5.
 16. Дзюбайла П. К. Станоўчы герой беларускай літаратуры. Савецкі перыяд. Мн., 1990.

Частка чацвёртая. Час. Народ. Асоба

 1. Літаратура і мастацтва. 1987. 4 верас.
 2. Сапунов А. Витебская старина. Витебск, 1883. Т. 1.
 3. Віцебскі рабочы. 1974. 25 кастр.
 4. Літаратура і мастацтва. 1984. 27 лістап.
 5. Мялешка В. І. Крычаўскае паўстанне // Полымя. 1971. № 1.
 6. Пачатак. Лісты Уладзіміра Караткевіча да Максіма Танка // Маладосць. 1987.
 7. Мальдзіс А. Вяршыня драматычнага цыкла // Маладосць. 1965. № 2.
 8. Мялешка В. І. Становішча і класавая барацьба сялян у крычаўскім старостве ў канцы ХVІІ — першай палавіне ХVІІІ стагоддзяў. Беласток., 1971. Т. 7.
 9. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 37.

Частка пятая. Сацыяльна-філасофская накіраванасць паэзіі У. Караткевіча

 1. Верабей А. Жывая повязь часоў. Мн., 1985.
 2. Ключевский В. О. Собр. соч.: В 9 т. М., 1987. Т. 1.
 3. Караткевіч У. У дарозе і дома. З запісных кніжак // Полымя. 1989. № 2.
 4. Советская Белоруссия. 1980. 26 нояб.
 5. Яскевіч А. Вершы Уладзіміра Караткевіча // Полымя. 1992. № 6.
 6. Славянские литературы: VI Международный съезд славистов. М., 1968.
 7. Быкаў В. Праўдай адзінай. Мн., 1984.
 8. Караткевіч У. Быў. Ёсць. Буду. Мн.,1986.
 9. Літаратура і мастацтва. 1980. 21 лістап.

Частка шостая. Маральна-эстэтычная скіраванасць паэзіі У. Караткевіча

 1. Памяць зямлі Беларускай. Мн., 1979.
 2. Караткевіч У. Быў. Ёсць. Буду. Мн.,1986.
 3. Літаратура і мастацтва. 1980. 21 ліст.
 4. Караткевіч У. Подыхі продкаў / Творы.
 5. Горький М. Собр. соч. М., 1952. Т. 29.

Частка сёмая. Паэзія У. Караткевіча і вусная народная творчасць

 1. Горький М. О литературе. М., 1953.
 2. Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1952. Т. 3.
 3. Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. Мн., 1926; Гарэцкі. Дзяржынскі. Каравай. Выпісы з беларускай літаратуры. Мн., 1963. Ч. І.
 4. Пачатак. Лісты Уладзіміра Караткевіча да Максіма Танка // Маладосць. 1987.
 5. Літаратура і мастацтва. 1956. 13 кастр.
 6. Маладосць. 1981. № 11.
 7. Літаратура і мастацтва. 1971. 14 сак.
 8. Чабан Т. Крылы рамантыкі. Мн., 1982.
 9. Літаратура і мастацтва. 1988. 8 ліп.

Частка восьмая. Любоўная лірыка У. Караткевіча

 1. Толстой Л. Собр. соч. Т. 8.
 2. Васілевіч А. Позні званок // Беларусь. 1988. № 5.
 3. Караткевіч У. Быў. Ёсць. Буду. Мн., 1986.
 4. Гегель Г. Соч. М., 1940. Т. 13.

Частка дзевятая. Уладзімір Караткевіч і беларуская мастацкая культура

 1. Мальдзіс А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча.
 2. Літаратура і мастацтва. 1995. 15 — 21 лістап.
 3. Навіны Акадэміі навук Беларусі. 1995. 8 снеж.
 4. Ішлі лісты ў Кракаў. З эпісталярнай спадчыны Уладзіміра Караткевіча // Полымя. 1993. № 3.
 5. Караткевіч У. У дарозе і дома. З запісных кніжак // Полымя. 1989. № 2.
 6. Літаратура і мастацтва. 1988. 8 ліп.
 7. Караткевіч У. Творы: проза, драматургія, публіцыстыка. Мн., 1996.
 8. Іўчанкаў В. І. Стылістычныя своеасаблівасці выкарыстання тропаў у творах У. Караткевіча // Беларуская лінгвістыка. Вып. 35. Мн., 1989.
 9. Клімковіч С. Хай шлях даўгі ты не дасі мне, доля… // Пачатковая школа. 1995. № 11.
 10. Бондарава Е. І спакуслівая муза не абманула // Мастацтва. 1997. № 5.
 11. Літаратура і мастацтва. 1988. 8 ліп.
 12. Караткевіч У. У дарозе і дома. 1989. № 1.

Частка дзесятая. Замест заключэння, або Невялікі роздум над запіснымі кніжкамі У. Караткевіча

 1. Караткевіч У. У дарозе і дома. З запісных кніжак // Полымя. 1989. № 1, 2, 3.
Яндекс.Метрика